Om projektet

Projektet Prata Projekt är treårigt och syftar till att ge målgruppen unga 1225 år utökade och muntliga verktyg för att uttrycka sina projektidéer. På så vis vill vi göra ansökningsförfaranden tillgängliga för fler och få fler unga som söker projektbidrag lokalt och nationellt i framtiden.

Övergripande målsättningen är att få fler unga som aktivt formulerar och söker projektmedel.

Ofta bygger ansökningsförfaranden på att man skriftligt ska formulera sitt projekt. Genom detta vet vi att många stängs ute från att kunna förmedla sina projektidéer. Alternativet kan bli att man måste ta hjälp av äldre föreningsrutinerade eller dyra konsulter som formulerar ens tankar och idéer. Visst finns det många verktyg för hjälp och stöd, men vi tycker att var och en ska få göra ett aktivt val och att det skarpt vid ansökan ska finnas en valmöjlighet att uttrycka sig även muntligt såväl som skriftligt.

Vi tror att ett muntligt angreppssätt skapar en bättre dialog och stävjar att det överdrivs och fuskas i redovisningar. När man träffas och följer upp öga mot öga blir det svårare att hitta på och det går enklare att visa saker och deltagare från projektet. Den tar säkert något mer tid i anspråk, men det tar tid att läsa, förstå och begära in kompletteringar också i en skriftlig ansökningsprocess. Vi känner att kvaliteten blir bättre och det skapas en relation mellan projektägare och bidragsgivare.

Projektets mål

Projektets mål är att utveckla en metod för att muntligt göra en projektansökan där en använder sig av ljud, bild och filminslag.

Det finns 7 mötesplatser för unga i Skövde kommun. I genomsnitt vill vi nå 15 ungdomar/mötesplats som är med och formar ansökningsförfarandet och deltar i projekten. Totalt 105 personer.

Dessutom vill vi också nå unga i nykterhetsrörelsen genom de som är medlemmar i Våra Gårdar. Vi vill nå 15 unga som är med och formar ansökningsförfarandet och deltar i projekten. Totalt 120 personer.

Nedan kan du läsa om projektets mål enligt dess tidsplan.

Delmål år 1:

Ta fram underlag för hur en muntligt bedömer, följer upp och slutredovisar ett projekt.

Delmål år 2:

Testa metoden vid ansökningsförfarande för Splash inom Skövde kommun och processtöd vid Våra Gårdar.

Genomföra minst 15 projekt av och för målgruppen som är sökta genom det muntliga ansökningsförfarandet i Skövde. Projekten följs upp och redovisas muntligt.

Delmål år 3:

Sprida metoden till fler kommuner och myndigheter/organisationer/stiftelser.

Genom olika typer av träffar såsom referensgruppmöten, informationsmöten, processmöten, ledarmöten och olika utbildningar vill vi nå våra mål.

Spridningen av projektets resultat sker via informationsfilmer som spelas in och publiceras via hem- och Facebooksidor. Processen skildras i en dokumentationsfilm.

Ett nätverk bildas med personer från styrgrupp och intresserade bidragsgivare. Nätverket lever kvar efter avslutat projekt.

Samverkan

Projektet drivs av Käpplunda-Skövde Blåbandsförening i samverkan med Skövde kommun och Våra Gårdar med medel från Allmänna Arvsfonden.

Blå Bandet i Skövde (Facebook)

Våra Gårdars hemsida

Skövde kommuns hemsida

Allmänna Arvsfondens hemsida